Belediye Lojmanı Yıkım İçin İhaleye Çıkarılıyor
Çaykara Merkezde bulunan 22 Dairelik Çaykara Belediye Lojmanı Yıkım İçin İhaleye çıkarılıyor
Tarih: 22.12.2017 13:39:39/ 2124okunma / 0yorum

Çaykara Belediye Başkanlığı Tarafından Çaykara Merkez´de bulunan Belediye Lojmanı Yıkım İçin İhaleye çıkarılıyor.

Çaykara Kaymakamlığının yan tarafında bulunan 24 Dairelik Belediye Lojmanı Hurda Karşılığı Bina Yıkım ve enkaz kaldırma ihalesi Çaykara Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı.

/resimler/2017-12/22/1346392313778.jpg

İHALE  27 ARALIK 2017 Çarşamba Günü Saat 10.00´da Çaykara Belediyesinde İhale Komisyonunun huzurunda gerçekleştirilecektir.

İHALE ŞARTNAMESİ

Çaykara Belediyesi Lojman Yıkım Şartnamesini Çaykara Gündem Dostlarımız ile paylaşıyoruz.

ÇAYKARA BELEDİYE LOJMANI HURDA KARŞILIĞI BİNA YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞİNE AİT  İHALE ŞARTNAMESi

GENEL  ŞARTLAR

Madde-1:Mülkiyeti Belediyemize ait Trabzon İli Çaykara İlçesi Işıklı Mahallesinde tapunun, 1 ada 27 no´lu parselinde bulunan B+Z+4 kattan oluşan Tek Blok (24 daire) Belediye Lojman binasının yıkım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

/resimler/2017-12/22/1346589345458.jpg
Madde-2:İhale 27.12.2017 tarihinde saat 10.00´da Çaykara Belediyesi Meclis Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
Madde-3:İşin Tanımı
Trabzon İli Çaykara İlçesi Işıklı Mahallesinde tapunun, 1 ada 27 no´lu parselinde bulunan B+Z+4 kattan oluşan Tek Blok (24 daire) Belediye Lojman binasının yıkılması, yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkabilecek inşaat hafriyatının merkezde Çaykara Belediye Başkanlığının gösterdiği alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılması.

İHALEYE KATILMAK İÇİN ARANACAK ŞARTLAR
Madde-4:İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranacak şartlar
A-Dilekçe (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görülerek ihaleye katıldığına dair)
B-Tebligat Adresi
C-Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi (2017 yılında alınmış olacak)
-Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2017 yılında alınmış olacak)
-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
-Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopisi vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

/resimler/2017-12/22/1347161064494.jpg
-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin A, B ve C fıkrasındaki esaslara göre temin edebilecekleri belgeler.
D-İstekliler adına vekâleten katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâlet edeceklerin noter tasdikli imza beyannamesi.
E-İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge
F-Şekli ve içeriği doküman içeriğinde bulunan teklif mektubu.
Madde-5:İhaleye katılamayacak olanlar
4734 Sayılı Kanunun ilgili maddelerince yasaklı sayılacak kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunulursa ihale bozularak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.
Madde-6:İhale konusu iş için Geçici Teminat alınmayacaktır.
Madde-7: Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler
Geçici Teminat alınmayacaktır.
Madde-8:İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çaykara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile www.caykara.bel.tr sitesinde ücretsiz görülebilir. Çaykara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
Madde-9: Tekliflerin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesine ilişkin hususlar
İstekliler yıkılacak olan binayı yerinde gördükten sonra tekliflerini sunacaktır. İstekliler tekliflerini idareye kapalı zarf içinde sunacaklardır. Zarfın içerisinde Madde-4´de belirtilen belgeler ile birlikte teklif mektubu, dilekçe (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görülerek ihaleye katıldığına dair), ve istekliler tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Yıkım Şartnamesi bulunacaktır. 
Posta yoluyla ihaleye teklif sunulamayacaktır. 
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Işıklı Mahallesi Belediye Sokak No:4B/1 Çaykara/TRABZON adresinde bulunan Çaykara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne tutanak ile teslim edilir. Alınan teklif zarfları ihale öncesi İhale Komisyonuna teslim edilir. İhale tarih ve saatinden sonra idareye teslim edilen teklif zarfları teslim alınmaz ve bu durum bir tutanakla tespit edilir. 
İhale tarih ve saatinde teklif zarfları alınış sırasına göre açılarak teklif fiyatları okunur ve tutanağa bağlanır. 
Madde-10:Yükleniciye yapılacak tebliğler için ihale dosyasında bulunan tebligat adresleri geçerlidir. Tebligat adresini değiştiren yüklenici 10 (on) gün içinde İdareye bildirmek zorundadır. Aksi halde dosyada belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
Madde-11: İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde ita amirince onaylanır veya karar iptal edilir. İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imza alınmak suretiyle bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanacaktır. Mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılacaktır. İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilecektir.
Madde-12: Sözleşmenin İmzalanması, İşin Yapılma Yeri, Teslim Etme Şekil ve Şartları:
İş Trabzon İli Çaykara İlçesi Işıklı Mahallesinde tapunun, 1 ada 27 no´lu parselinde yapılacaktır. 
Yıkım ihale sözleşmesinin imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak yüklenici tarafından işe başlanılabilir. Yüklenici işi yer tesliminden itibaren 40 takvim günü içinde tamamlamak zorundadır. Bu şartlardan herhangi birine uyulmadığı takdirde ihale feshedilir. 
Madde-13: Cezai Müeyyideler
İşin süresinde bitirilememesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin % 1 (bir) oranında cezai müeyyide uygulanacaktır. Cezalar Çaykara Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğüne yatırılarak dekontlar İdareye teslim edilecektir. Cezaların 10 takvim günü içerisinde ödenmediği takdirde kesin teminat nakde çevrilerek cezalar kadarı irad kaydedilir, kalanı yükleniciye iade edilir. Yüklenicinin kesin teminatı ceza tutarını karşılamaz ise genel hükümlere göre tahsili yoluna gidilecektir.
Madde-14: Süre Uzatımı
Kanunun öngördüğü mücbir sebeplerin oluşması durumu, İdareden kaynaklı veya öngörülemeyen nedenlerden dolayı işin uzaması halinde bu durum yüklenici tarafından idareye bildirilecek, idare süre uzatımını ayrıca değerlendirecektir.

ÖZEL TEKNİK ŞARTLAR
Madde-15:Yüklenici tarafından, yıkım öncesinde binanın bodrum katta bulunan Kalorifer tesisatı ve kazanının zarar verilmeden, tüm kazan pompa ve vanaları ile beraber bütün olarak yerinden çıkarılarak idarenin göstereceği yere bırakılması sağlanacaktır. Buna ilişkin demontaj ve nakliye giderleri teklif bedeline dâhildir.
Madde-16:Yıkımı yapılacak binaların çevresine güvenlik şeridi çekilerek Vatandaşların giriş ve çıkışları yasaklanacak, iş sahasına girilmez levhaları asılacak, bu konuda görevli operatör ve yıkım, söküm işinde çalışan işçilere bizzat yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.
Madde-17:Doğal zemin altında çalışma yapılabilecektir. Doğal zemin altında çalışma yapılacaksa, yapılan çalışmadan sonra zemin çökme, kayma vb. hallere karşı gerekli tedbirler alınmak suretiyle tekrar doğal zemin konumuna getirilecektir. 
Madde-18:Yıkım esnasında patlayıcı kullanılmayacaktır.
Madde-19:Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilişkilerinden yüklenici sorumlu olacaktır. 
Madde-20:Yıkımın yapılacağı parsel etrafındaki parseller ile yıkım şantiyesi fiziki olarak birbirinden ayrılacaktır.
Madde-21:Enkaz malzemenin kaldırılması, nakliyesi, söküm, döküm, hurda malzemenin ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Enkaz ve molozlar Belediyenin gösterdiği yere nakledilecektir. Yüklenici bunun için ayrı bir ücret talep etmeyecektir. Önceden öngörülmeyen, iş ile ilgili yıkım, hafriyat işleri ve zorluklar için yüklenici ek bir bedel talep etmeyecektir. 
Madde-22:Yüklenici, zarar verdiği (tesisat, şebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini ödemek zorundadır.

Madde-23:İhale dokümanını oluşturan tüm belgeler sözleşmenin eki niteliğindedir.
Madde-24:Yüklenici ihaleye teklif vermekle şartnamenin tamamını okumuş ve belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.
Madde-25:Doküman dosyası içinde verilen Yıkım Şartnamesinde belirtilen “İhale Yetkilisi” kısmı imzasız olup, imzalısı idarede bulunan ihale dosyasında olacaktır. İstekliler doküman dosyası içinde verilen Yıkım Şartnamesi Belgesini imzalayarak teklif dosyası içinde tekrar idareye verecektir.
Madde-26:İş bu şartname 26 (yirmialtı) maddeden ibaret olup; ihaleye teklif verenler idari ve teknik şartlar ile sözleşme tasarısındaki şartları kabul etmiş sayılır.

TEBLİĞAT ADRESİ : ADI VE SOYADI/ÜNVANI İMZASI
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Tarihin Süzgeçinden Uzungöl 2
Tarihin Süzgeçinden Uzungöl 2
Uzungöl ile ilgili Nostaljik Resim Yolculuğumuz devam ediyor
Çaykara´da Teknoloji Seferberliği Prıojesi
Çaykara´da Teknoloji Seferberliği Prıojesi
Türk Telekom Çaykara´lı Kadınlar ile buluştu.Türk Telekom tarafından Ülkemizin her köşesinde Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen Teknolojide farkındalık oluşturmanın hedeflendiği etkinlik Çaykara İlçemizde gerçekleştirildi.
Sultanmurat Şehitleri Anıldı
Sultanmurat Şehitleri Anıldı
Her Sene 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Sultanmurat Şehitleri Anma Programı 23 Haziran 2018 Cumartesi Günü Sultanmurat Yaylasında gerçekleştirildi.
Çaykara Seçimini Yaptı
Çaykara Seçimini Yaptı
24 Haziran Pazar Günü Tüm Ülkemizde olduğu gibi Çaykara İlçemizde de Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 22. Dönem Milletvekilliği Seçimi gerçekleştirildi.
Eğridere Ve Zeno Spor Çeyrek Finalde
Eğridere Ve Zeno Spor Çeyrek Finalde
Çaykara Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası bütün heyecanı ile devam ediyor.Dün akşam oynanan Dördüncü Hafta Müsabakalarının ardından Mavi Grupta Eğridere Spor,Kırmızı Grupta ise Zeno Sğor Çeyrek Final Biletini almayı başaran takımlar oldular.
Kadın Deri Ceket
Kadın Deri Ceket
Kaliteli ve doğru seçilmiş deri ceketler, bayanların gece veya gündüz kombinlerini kusursuz tamamlayan dış giyim ürünleridir.
Özel Yurtlar
Özel Yurtlar
Özel yurt seçenekleri İstanbul´da bir hayli fazla.
Mama Sandalyeleri
Mama Sandalyeleri
Anne babalar için özellikle hareketli bebeklere yemek yedirmek her zaman ciddi bir sorun olduğu için mama sandalyesi kullanmak kimi zaman hayati bir önem taşıyabilmektedir.
Kamera Sistemleri
Kamera Sistemleri
Hırsızlık olaylarını azaltmada kamera sistemleri önemli bir rol oynar.
Güvenilir Alışveriş Siteleri
Güvenilir Alışveriş Siteleri
İnternet alışverişinin yaygın bir hale gelmesi ile birlikte güvenilir alışveriş siteleri daha önemli bir hale gelir.
İzmit´te Sakine Anne Ağlattı
İzmit´te Sakine Anne Ağlattı
İzmit´te Merhum Hacı Muhammet Eroğlu´nun Eşi Sakine Eroğlu Hakkın Rahmetine Kavuştu
Branda Baskı
Branda Baskı
Vinil malzemesi üzerine yapılan dijital uygulama branda baskı adını alır. Dış alanlarda kaliteli reklam oluşturmak için tercih edilir.
En Ucuz Telefon
En Ucuz Telefon
Piyasaya sunulan telefon modellerinde özellikle en ucuz telefon seçeneğini ulaşmak istediğiniz durumlarda sistem üzerinden yapacağınız işlemler ile daha fazla modele karşılaştırma imkanı elde edebilirsiniz.
Kot Etek Modelleri
Kot Etek Modelleri
Kadınlar kot etek modellerisayesinde, etek tutkularını spor alanına da taşıma olanağını elde eder.
Bayan Mont
Bayan Mont
Farklı modellerdeki bayan mont sayesinde şıklığı elden bırakmadan soğuk havalar karşısında etkili bir koruma sağlayabilirsiniz.
67 Yaşında Gönüllü Askere Gitmek İstiyor
67 Yaşında Gönüllü Askere Gitmek İstiyor
Emekli Öğretmen Vahap Özen 67 Yaşında Gönüllü Askere Gitmek İçin Çaykara Kaymakamlığına Dilekçe Verdi.
Alan Tarama Cihazında Olması Gereken Özellikleri Biliyor Musunuz?
Alan Tarama Cihazında Olması Gereken Özellikleri Biliyor Musunuz?
Define gömülerini, yer altındaki tünel girişlerini bulabilen, değerli madenleri türüne göre tespit edebilen ve toprak yapısını analiz edebilen alan tarama cihazları, hobi amaçlı ya da profesyonel amaçlı işlerde kullanılabiliyor.
Kol Saati Modelleri
Kol Saati Modelleri
Dünyanın en kaliteli ve en ünlü markaları kol saati modelleri Konyalı Saat güvencesi ile alıcılarını karşılıyor.
Fırsat
Fırsat
En uygun fiyat seçenekleri üzerinden alışveriş yapmak isteyenler siteler sayesinde fırsat ürünlerini kolayca yakalayabilirler.
Bebek Mama
Bebek Mama
Bebek mama çeşitleri sitemizde her zaman sizler için en uygun fiyata satılmaktadır.
Kaliteli ve Sıra Dışı Bayan T-Shirt Modelleri
Kaliteli ve Sıra Dışı Bayan T-Shirt Modelleri
Bayan tişört modellerinde farklılık ve kalite mi arıyorsunuz?
Asus Zenfone
Asus Zenfone
Dünya markası olan Asus´un en kaliteli Asus Zenfone modelleri sizler için sitemizde sizleri beklemektedir.
Bioderma
Bioderma
Farklı cilt tiplerine göre tercih edilebilecek birbirinden farklı ürün seçenekleri için Bioderma tercih edebileceğiniz markalar arasında yer almaktadır.
Mont
Mont
Yeni sezon için hazırlanmış olan mont seçenekleri ihtiyaç duyduğunuz her durumda daha fazla seçeneğe ulaşmanızı sağlamaktadır.
Çocuk Giyim Markaları
Çocuk Giyim Markaları
Çocuk giyimi için tercih edeceğiniz markalar oldukça önemlidir. Bu nedenle de sitemiz en iyi çocuk giyim markalarıkonusunda size yardımcı olur.
Köknar Ortaokulundan Örnek Bir Etkinlik
Köknar Ortaokulundan Örnek Bir Etkinlik
24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısı İle Köknar Ortaokulu Öğretmen ve Öğrencileri Emekli Okul Müdürü Merhum İhsan Tatlı´nın Mezarını Ziyaret Ettiler.
General Mobile Tablet
General Mobile Tablet
General Mobile Tablet Cep telefonlarından çok daha fazlasını sunan General Mobile tablet ile pek çok şeye ulaşacaksınız.
SAYFA EDİTÖRÜ

Trabzon için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:51 07:37 12:34 14:54 17:13 18:46
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar

 

/resimler/2015-5/15/1603147087579.jpg
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi