İlginizi Çekebilir  • Perşembe 8 ° / 6 ° Fırtına
  • Cuma 9 ° / 4 ° Bulutlu
  • Cumartesi 12 ° / 3 ° Güneşli

Orman Alanlarına İtiraz Yapılabilecek

Orman Bakanlığı tarafından 7 Ocak 2021 tarih ve 31357 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 . Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik yayınlandı.

Yayınlanan yönetmelik gereği vatandaşların müracaatı durumunda Orman vasfını yitirmiş olan yerler Orman alanından çıkarılabilecek ve hak sahiplerine devredilebilecek.Kadastro çalışmaları esnasında yanlışlık ile Orman alanı yazılan yerler bu itirazlar neticesinde yeniden arazi sahiplerine devredilebilecek.

TRABZON ÇEVRE VEŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

TABZON ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLEORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE VERİLEBİLECEK

Orman Vasfını yitirmiş olan arazilerin orman alanından çıkarılarak arazi sahiplerine verilmesi ile ilgili olarak vatandaşlar Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğüne ayrı ayrı dilekçe verebilecek

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AYRI AYRI YAZILACAK

7 Ocak 2021 tarih ve 31357 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 Ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır.

Tabzon İli……………İlçesi ……………..Mahallesi……………mevkiinde 28.04.2018 tarihinden önce, tahminen ……………tarihinde yapılmış babamdan/dedemden kalan ……..katlı, ahşap/betonarme/taştan yapılmış köy evi/mezra evi/yayla evimiz bulunmaktadır.

Bu ev/yapı, kadastro/mahkeme kararı ile haksız bir şekilde elimizden alınmış ve orman alanı içine katılmıştır.

Bu alanda aynı şartları taşıyan başka evler de bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre başvurumuzun kayıtlara alınması ile, mahallinde gerekli incelemelerin yapılarak bahsedilen evin orman alanı dışına çıkartılarak tarafımıza verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, yapılacak incelemelerde aşağıda belirttiğim adres ve telefonumla veya mahalle muhtarı irtibat kurulabileceğini arz ederim.

……../……./2021

Adı-Soyadı

İmza

Telefonum :

Adresim :

ORMAN SINIRINDAN ÇIKARILACAK YERLER

Orman Sınırları Dışına Çıkarılabilecek ve Çıkarılamayacak Yerler
Orman sınırları dışına çıkarılabilecek yerler
MADDE 5- (1) Sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenecek aşağıdaki yerler, bu Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılabilir:
a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler.
b) 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler.
c) Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.
Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar şunlardır:
a) 6831 sayılı Kanunun 16 nci, 17 nci ve 18 inci maddelerine göre izin verilen orman alanları.
b) 6831 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanları.
c) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde kalan ormanlık alanlar.
ç) Genel Müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları.
d) Tohum bahçesi, tohum meşceresi ve gen koruma ormanları.
e) Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları.
Uygulama şartları
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarma uygulaması yapılabilmesi için; belde, köy veya mahallelerde, orman kadastrosu ve 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B madde uygulamalarının yapılıp kesinleşmiş olması ve fenni hata içermemesi gerekir. Ancak 31/12/1981 tarihinden sonra tahsisen alınmış, fiilen orman olmayan, tapuda orman vasfı ile tescilli alanlarda, 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B madde uygulamasının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın uygulanır.
2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak orman sının dışına çıkarma uygulamaları, diğer kadastro çalışmaları ile birleştirilerek yapılmaz.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki orman sınırı dışına çıkarılacak alanlarda, 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sının Dışına Çıkarma İşlemleri
Talep ve işlemlere başlanması
MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine; ilgili valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğünün söz konusu sahanın bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünden talepte bulunması üzerine başlanır. Her mahalle veya köy için talebin ayrı ayrı yapılması gerekir.
Talebin değerlendirmesi ve görevlendirme
ORMAN ALANINDAN ÇIKARMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Orman Alanından çıkarma işlemi ile ilgili olarak Talep üzerine Bölge Müdürlüğünce inceleme heyeti oluşturulacak
(2) İnceleme heyeti tarafından, talep ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınıp bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde inceleme yapılarak, talep edilen alanla ilgili rapor düzenlenir. Bu rapora, yerleşim alanına ait harita mühendisi ya da harita teknikerince yapılan yersel ölçüler neticesi belirlenen sınır koordinat değerleri, ham datası ve haritası, amenajman, memleket ve orman kadastro haritaları, uydu görüntüsü ile bu haritaların sayısal olarak aktarıldığı CD/DVD ve benzeri eklenerek, Bölge Müdürlüğünün görüşü de belirtilmek suretiyle Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Genel Müdürlük, inceleme raporu ve eklerini dikkate alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre yapacağı değerlendirme sonucu;
a) Talebin mevzuata uygun bulunmaması halinde, talebin uygun görülmediğini Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Müdürlüğü de bu durumu talepte bulunana bildirir.
b) Talebin mevzuata uygun bulunması halinde, orman dışına çıkarılacak alanların sınırlarının belirlenmesi amacıyla bu durumu Bakanlığa iletilir. Bakanlık tarafından bu talep, Cumhurbaşkanı Karan alınması için inceleme raporu, sınır koordinat değerleri, amenajman, memleket ve orman kadastro haritaları ve uydu görüntüsü de eklenerek Cumhurbaşkanlığına gönderilir.
(4) Cumhurbaşkanı Karan alınması ve Resmî Gazete'de yayımlanmasına müteakip sınırları Cumhurbaşkanı Karan ile belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılması için Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık tarafından Komisyon görevlendirilir.
(5) Bölge Müdürlüğünce, 6831 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ilgili Kadastro Müdürlüğünden kontrol mühendisi görevlendirilmesi yazılı olarak talep edilir. Görevlendirme talebinin Kadastro Müdürlüğüne intikal etmesini müteakip on gün içinde görevlendirilen kontrol mühendisi Bölge Müdürlüğüne bildirilir.
(6) Komisyon ile kontrol mühendisinin koordinasyon içerisinde çalışmasından ilgili kadastro müdürü ile kadastro ve mülkiyet şube müdürü müştereken sorumludur.
(7) Orman sınırları dışına çıkarma işlemine konu alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz/taşınmazlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya ilgili birimlerince orman tesis etmek üzere tahsis edilip Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilir. Tahsis ve teslim işlemi gerçekleşmeden Komisyon çalışmaları ilan edilmez.
(8) Orman tesis etmek üzere tahsisen alınacak taşınmazlarda, Genel Müdürlüğün belirlediği usul ve esaslar dikkate alınır. Bu şekilde orman olarak kullanılmak üzere tahsisen alınan taşınmazın tapuda orman vasfı ile tescili sağlanır.