Prof.Dr.Necati AĞIRALİOĞLU


Osmanlı dönemine ait el yazması bir eser hakkında-1

--------------


Türkiye’de insanlar ailelerinin ve sülalelerinin geçmişini öğrenmek için son yıllarda eskisine göre daha fazla yazılı belge ve bilgiye ulaşmak istemektedirler. Tarih, sadece devletlerin yaptıklarını açıklamaktan ve yazmaktan ibaret değildir. Onun konusu, geçmişe ait toplumların bütün kesimlerinin bütün önemli olaylarının, faaliyetlerinin açıklandığı bilgi ve belgeleri kapsar.  Ancak Osmanlı döneminde yazılan eserler, genellikle İstanbul başkentinde yazılır ve bunlar başkentle ilgilidir.  İstanbul dışındaki beldelerde yazılmış ve yayınlanış eserler pek fazla değildir. Bu çalışmada, Oflu Yusuf Şevki Efendi‘nin Osmanlı coğrafyasının çeşitli vilayetlerini dolaşarak hazırladığı İhvan Defteri adlı el yazması eseri tanıtılacaktır.

Yusuf Şevki Efendi 1840 yılında Of-Kondu Köyünde doğmuş. Doğduğu yerdeki bazı hocalardan ders aldıktan sonra tahsil için İstanbul’a gitmiş ve oradan icazet alarak ulema sınıfına katılmıştır. Kendi tekkesinde hilafet görevi aldıktan sonra insanları irşat için üç kıtadaki (Asya, Afrika ve Avrupa) pek çok beldeyi ziyaret ederek oralarda ilim ve ahlak toplantıları düzenlemiştir. Ziyaret ettiği bu beldelerde kendisine intisap eden erkek ve kadın bütün insanları yukarıda adı geçen deftere kaydetmiştir. Bu defterin düzenlenmesi ve yazılması kendisine aittir. Yazar 22 Ocak 1904 yılında doğduğu yer olan Kondu’da vefat etmiş ve kendi evinin yanındaki kabristana defnedilmiştir. Kendisi eğitim ve irşat faaliyetleri ile ve kurduğu kütüphane ve eğitim kurumları ile emsalleri arasında temayüz etmiştir. Yusuf Şevki Efendi her yılın yarısını kendi memleketinde talim ile geçirir, diğer yarısını diğer beldelerde ilim ve talim için değerlendirirdi. Evliya Çelebi pek çok bölgeyi ve şehri ziyaret ederek meşhur 10 ciltlik Seyahatnameyi yazmıştır. Benzer şekilde, Yusuf Şevki Efendi çeşitli vilayetlerdeki pek çok yerleşim yerini ziyaret ederek oralardaki insanları irşat etmiş ve bu tarihi eseri meydana getirmiştir.

Adı geçen eser, Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer tarafından yeni yazıya çevrilmiş, fakat henüz yayımlanmamıştır. Hazırlanan bu kitap taslağı, yazarın hayatı ve eserleri, içindekiler ve örnek tıpkıbasım sayfaları ile birlikte 550 sayfa tutmaktadır.

İhvan Defterinin orijinali yaklaşık 450 sayfa kadardır. Defterden kadınlar için ayrı erkekler için ayrı toplantılar düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu defter yaklaşık 12 bin ismi ihtiva etmektedir. Bunların 7458’i erkeklerden oluşmaktadır. Bu birinci yazıda, eserin erkekler kısmı hakkında bazı bilgiler verilecektir.

 Yazar, Osmanlı coğrafyasında Hicaz Vilayeti, Mısır Hıdivliği, İstanbul Vilayeti, Edirne Vilayeti, Selanik Vilayeti, Bulgaristan Eyaleti ve Trabzon Vilayetinde çeşitli toplantılar düzenlemiştir. İsmi kaydedilmiş erkekler için 134 ayrı yerde gerçekleştirilen bu toplantıların yapıldıkları beldelerin bulundukları vilayetler 1900’lü Yıllarda Osmanlı İmparatorluğu başlığı ile Şekil 1’de gösterilmiştir. Bazı yerlerde, aynı yerde farklı tarihlerde toplantılar düzenlenmiş ve kayıtlar yapılmıştır.

Şekil 1 1900’lu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu

Toplantılar 1877’den 1901 yılına kadar devam etmiştir. Her bir toplantının yapıldığı Osmanlı vilayeti, sancak veya şehri, mahalle veya köyü ve intisap kayıt tarihini gösteren bilgiler Tablo-1’de verilmiştir. Kayıt tarihleri orijinal defterde hicri tarih ile gösterilmiştir. Bu tarihin miladi dönüşümleri tarafımızdan yapılmış ve toplantının haftanın hangi gününe denk geldiği tespit edilmiştir. Bu tabloya aynı tarihte intisap edenlerin kaç kişi oldukları defterden sayılarak tabloya eklenmiştir. Bir de mekânların kolay belirlenebilmesi için kayıt yapılan köylerin eski isimleri yerine yeni isimleri yazılmıştır. Tablodaki sıralamada, orijinal defterdeki sıralamaya uyulmuştur. Medrese bulunan yerlerde düzenlenen toplantılar genellikle Pazartesi ve Cuma geceleri yapılmış ve bunlara katılım daha fazla olmuştur. Bu yerlerde kayıtlar günü gününe tutulmuştur. Bazı yerlerdeki kayıtlar yıl, ay ve ayın kaçıncı günü olduğu belirtilmiş, bazılarında ise sadece yıl yazılmıştır.

Yazar bu defteri çok kapsamlı hazırlamış, tamamını kendi eliyle tertip etmiş ve yazıya geçirmiştir. İhvan Defteri, Osmanlı coğrafyasında Medine'den Gümülcine'ye, İskenderiye'den Trabzon’a kadar yüzlerce şehir ve kasabaya yaptığı seyahatlerini takip imkânı sunmaktadır. Defter, o zamanki toplumun bir sosyal ağını ve etkinlik alanını gösteren en önemli kaynaklardan biridir.

Defterde kayıtlı şahısların meslekleri de çoğunlukla belirtilmiştir. Listelerde arabacı,  arzuhalci, askeri memur,  aktar, bakkal,  belediye çavuşu, bezzaz,  cami imamı,  çilingir, gümrükçü, kadı,  kahveci, kayıkçı, korucu,  maliye kâtibi, manav, memur, muhtar, müezzin, müftü, seccadeci,  simsar, subay,  terzi, tulumbacı, tütüncü gibi mesleklerden insanlar bulunmaktadır. Ayrıca listelerde 139 hafız ve 83 tane müderris unvanlı zat vardır.

 Bazı belde toplantılarına etraftaki yakın yerleşim yerlerinden insanların da katıldığı ve bunların da o beldenin defterine kaydedildiği görülmüştür. Aynı toplantıda kaydedilenlerden bazılarının baba - oğul veya ağabey - kardeş gibi akrabalıkları da gösterilmiştir. Katılan şahısların güzel adları ve sülale isimleri dikkati çekmektedir. Doğu Karadeniz’de katılanların sülale isimleri genellikle oğlu veya zade ile bitmektedir.

O dönemlerde, insanların isimlerinin hocalarının defterine girebilmesi bir ayrıcalık sayılmalıydı. Ayrıca deftere ismini yazdırmak şuurlu bir tercih olarak kabul edilebilir.

Yukarıda tanıtılmaya çalışılan defter, 1877-1899 yılları arasında Osmanlı coğrafyası dolaşılarak o beldelerde yazara intisap eden insanların künyelerinin yazıldığı bir belgedir. 19. Yüzyıldaki 12 bin civarında insanın adını, sülale adını (soyadını) ve babasının adını kapsamaktadır. Eser, o insanların kaydoldukları tarihle birlikte, meslekleri, sosyal statüleri ve sosyal bağlantıları açısından da önemlidir. Ataları bu beldelerde yaşayan insanlar, atalarının sosyal durumunu ve geçmişini öğrenmek istemektedir. Bölgelerin sosyal yapısı ve oralarda yaşayan insanların geçmişi hakkında önemli bilgiler içeren bu eserin en kısa zamanda basılması ve kütüphanelere kazandırılması topluma önemli bir hizmet olacaktır.

Tablo 1 Osmanlı vilayetlerinde çeşitli beldelerde yapılan toplantıların tarihleri ve bu toplantılarda kaydedilen zatların sayısı

Osmanlı Vilayeti

Sancak/Şehir

Mahalle /Köy

Kayıt Tarihi (Hicri)

Kayıt Tarihi (Miladi)

Gün

Kaydolan sayısı

Hicaz

Medine

-

10 Muharrem- rebiyülevvel 19

 

 

112

Mısır Hıdivliği

Kahire

-

1 Ca 1303

5 Şub 1886

Cum

30

Mısır Hıdivliği

Kahire

-

CA 1295

May/Haz 1878

 

152

Mısır Hıdivliği

İskenderiye

-

1 Ca 1303

5 Şub 1886

Cum

29

Mısır Hıdivliği

Kahire

Tanta

Recep 1297

Haz/Tem 1880

 

41

Edirne

Yanbolu

İslimye/Çerkezköy/  Karaburun Köyü

Recep 1297

Haz/Tem 1880

 

31

Edirne

Yanbolu

Başırlı Köyü

1 Şevval 1293

20 Eki 1876

Cum

29

Edirne

Yanbolu

Maraş Köyü (Çerkez muhacirlerinden)

 1293

1876/1877

 

8

Edirne

Edirne

Beylik Korusu,

Hamidiye Köyü

10 Zilhicce 1304

30 Ağu 1887

Sal

62

Trabzon

Trabzon

Merkez

Muharrem 1298

Ara/Oca 1880/1881

 

186

Safer 1306

Eki/Kas 1888

 

25

27 Recep 1306

29 Mar 1889

Cum

12

5 Câ - 5 C.  1307

22 Oca 1890

Çar

32

2 Ca 1307

25 Ara 1889

Çar

34

İmaret

25 Ara 1889

Çar

38

C 1307

Oca/Şub 1890

 

4

5 Safer 1307

1 Eki 1889

Sal

4

17 Recep 1308

26 Şub 1891

Per

3

23 Ca 1312

22 Kas 1894

Per

23

1 Ca 1311

10 Kasım1893

Cum

21

1 Zilhicce 1315

23 Nis 1898

Cmt

3

Şevval 1313

Mar/Nis 1896

 

3

Trabzon

Of

Kondu Köyü

Ca 1294

May/Haz 1877

 

92

C 1302

Mar/Nİs 1885

 

53

7 Ra 1306

7 May 1889

Sal

2

Recep 1308

Şub/Mar 1891

 

1

 1310

1892/1893

 

2

19 Recep 1311

26 Oca 1894

Cum

3

Trabzon

Trabzon

(Çarşı)

 

2 Ca 1299

22 Mar 1882

Çar

9

 17 Recep 1300

24 May 1893

Per

18

17 Safer 1304

1 Kas 1896

Pzt

2

17 Ra 1304

14 Ara 1886

Sal

2

Ca 1302

Şub/Mar 1885

 

27

21 C 1304

17 Mar 1887

Per

4

6 Ca 1305

20 Oca 1888

Cum

10

21 Recep 1306

23 Mar 1889

Cmt

7

15 Recep 1308

24 Şub 1891

Sal

1

Trabzon

Of

Bölümlü

23 Recep 1294

3 Ağu 1877

Cum

26

R 1301

Oca/Şub 1884

 

7

C 1302

Mar/Nis 1885

 

20

23 Şaban 1303

27 May 1886

Per

9

11 Rebiyülevvel 1304

5 Şub 1887

Cmt

15

Trabzon

Of

(Çarşı)

11 Rebiyülevvel 1304

5 Şub 1887

Cmt

59

25 Rebiyülahir 1302

12 Mar 1885

Paz

29

Muharrem 1310

Tem/Ağu 1892

 

4

Trabzon

Çaykara

Yeşilalan

9 C 1304

3 Şub 1887

Per

72

13 Safer 1305

311 Eki 1887

Pzt

1

5 C.  1305

18 Şub 1888

Cmt

28

19 Ra 1306

23 Kas 1988

Cum

37

Recep 1307

Şub/Mar 1890

 

8

12 Safer 1308

27 Eyl 1890

Cmt

25

7 C 1308

18 Oca 1891

Paz

50

2 Recep 1310

20 Oca 1893

Cum

27

Trabzon

Çaykara

Taşören (Yeşilalan)

25 Recep 1304

19 Nis 1887

Sal

24

27 Ca 1305

10 Şub 1888

Cum

16

1 Recep 1305

14 Mar 1888

Çar

20

7 Ca 1306

9 Oca 1889

Çar

4

10 Recep 1307

2 Mar 1890

Paz

4

9 Recep 1308

18 Şub 1891

Çar

12

12 Şaban 1315

8 Oca 1898

Per

10

Vird Verilenler

8 Oca 1898

Per

4

Trabzon

Çaykara

Işıklı

29 C 1305

13 Mar 1988

Salı

26

Ca 1306

Oca/Şub 1889

 

10

2 Safer 1310

26 Ağu 1892

Cum

13

Trabzon

Of

Cumapazarı

7 Recep 1304

1 Nisa 1887

Cum

38

Trabzon

Of

Erenköy

 1304

19986/1987

 

49

Trabzon

Dernekpazarı

Zincirlitaş

Ca 1302

Şub/Mar 1885

 

44

1 Şaban 1304

25 Nis 1887

Pzt

1

15 Ca 1306

17 Oca 1889

Per

1

Trabzon

Of

Yarakar Köyü

Ramazan 1297

Ağu/Eyl 1880

 

21

C 1302

Mar/Nis 1885

 

9

 

Çaykara

Akdoğan

25 Recep 1304

19 Nis 1887

Sal

18

1 Ca 1306

8 Oca 1889

Per

7

Trabzon

Çaykara

Soğanlı, Makozanos Mah.

1 Ca 1306

8 Oca 1889

Per

14

14 C 1308

25 Oca 1891

Paz

3

Trabzon

Of

Aşağı Saraçlı

23 C 1304

19 Mar 1887

Cmt

31

Muharrem 1305

Eyl/Eki 1887

 

3

 

Of

Yukarı Saraçlı, Batamid Mah.

8 Recep 1304

2 Nis 1887

Cmt

22

Trabzon

Çaykara

Eğridere

3 Recep 1305

16 Mar 1888

Cum

63

13 Ca 1306

15 Oca 1889

Cmt

25

Recep 1308

Şub/Mar 1891

 

1

Muharrem 1310

Tem/Ağu 1892

 

4

Trabzon

Of

Kışlacık

Rebiyülevvel 1298

Şub/Mar 1881

 

21

 

Of

Ballıca; Koşanto Mah.

14 Ra 1304

11 Ara 1886

Cmt

24

Trabzon

Of

Uğurlu

9 Recep 1301

5 May 1884

Pzt

11

Ca 1302

Şub/Mar 1885

 

4

13 Ra 1304

10 Ara 1886

Cum

6

12 C 1306

13 Şub 1889

Çar

1

15 Muharrem 1309

21 Ağu 1891

Cum

3

Trabzon

Çaykara

Kabataş

3 Recep 1302

18 Nis 1885

Cmt

21

25 Ca 1306

27 Oca 1889

Paz

19

2 Recep 1310

20 Oca 1893

Cum

3

Trabzon

Dernekpazarı

Akköse

2 Recep 1310

20 Oca 1893

Cum

21

 1 Ca 1306

3 Oca 1889

Per

2

5 Recep 1306

7 Mar 1889

Per

82

3 Ş 1307

25 Mar 1890

Sal

5

Trabzon

Dernekpazarı

Gülen

 11 Ca 1302

26 Şub 1885

Per

37

15 R 1306

31 Ara 1988

Cmt

24

Trabzon

Of

Gürpınar

5 Câ 1302

20 Şub 1885

Cum

66

 13 Ra 1304

10 Ara 1886

Cum

24

Trabzon

Çaykara

Maraşlı

 14 Ca 1306

16 Oca 1889

Çar

52

Trabzon

Çaykara

Taşkıran

Şaban 1309

Mar 1892

 

53

Trabzon

Çaykara

Ataköy

Cemaziyülahır 1306

Şub/Mar 1889

 

33

19 Recep 1311

26 Oca 1894

Cum

1

Trabzon

Çaykara

Şahinkaya, Kaban Mah.

25 Ca 1306

27 Oca 1889

Paz

40

Trabzon

Çaykara

Şahinkaya, Papayeros Mah

30 Ca 1306

1 Şub 1889

Cum

53

Trabzon

Dernekpazarı

Günebakan

16 C 1306

17 Şub 1889

Paz

48

Trabzon

Dernekpazarı

Çalışanlar

17 Ca 1306

19 Oca 1889

Cmt

60

Trabzon

Dernekpazarı

Taşçılar

17 Ca 1306

19 Oca 1889

Cmt

23

Trabzon

Of

Fındıkoba

22 Şaban 1310

9 Şub 1893

Per

27

Trabzon

Sürmene

Araklı Köyü

Recep 1294

Tem/Ağu 1877

 

46

 7 C 1300

13 Nis 1883

Cum

18

 1302

1984/1985

 

3

22 Şaban 1304

16 May 1887

Pzt

8

Trabzon

Sürmene

(Çarşı)

1 Şaban 1313

17 Oca 1896

Cum

24

29 Şaban 1313

14 Şub 1886

Cum

9

Şevval 1315

Şub/Mar 1898

 

4

Trabzon

Sürmene

Çeşitli köyler

19 Recep 1301

15 May 1884

Per

21

1 C 1302

18 Mar 1885

Çar

20

22 Rebiyülahir 1302

8 Şub 1885

Paz

20

Trabzon

Sürmene

Birgi Köyü

13 C 1301

11 Şub 1884

Pzt

7

11 Şevval 1313

26 Mar 1896

Per

11

Trabzon

Sürmene

Yeşilce

19 Recep 1301

15 May 1884

Per

8

C 1302

Mar/Nis 1885

 

7

Şevval 1313

Mar/Nis 1896

 

1

Trabzon

Sürmene

Yalıboyu

9 Şevval 1297

14 Eyl 1880

Sal

6

12 C 1301

9 Nis 1884

Çar

24

5 C 1302

22 Mar 1885

Paz

15

Trabzon

Sürmene

Muratlı

13 C 1302

30 Mar 1885

Pzt

29

Trabzon

Sürmene

Aksu (Asuçıkaron?)

15 C 1309

16 Oca 1892

Cmt

23

Trabzon

Sürmene

Köprübaşı

25 C 1305

9 Mar 1888

Cum

44

Trabzon

Sürmene

Yağmurlu

17 C 1305

1 Mar 1888

Per

23

Trabzon

Sürmene

Gültepe

2 Recep 1304

27 Mar 1887

Paz

50

11 Şevval 1313

26 Mar 1896

Per

7

Trabzon

Sürmene

Ovalı

21 Recep 1301

17 May 1884

Cmt

80

C 1302

Mar/Nis 1885

 

5

17 Recep 1304

10 Mar 1887

Cmt

9

Trabzon

Sürmene

Yukarı Ovalı

21 Recep 1301

17 May 1884

Cmt

20

C 1302

Mar/Nis 1885

 

73

C 1302

Mar/Nis 1886

 

2

17 C 1305

1 Mar 1888

Per

5

Trabzon

Sürmene

İsmailiye Çayı

19 Recep 1301

15 May 1884

Per

18

3 Cemaziyülahır 1302

20 Mar 1885

Cum

19

10 Ramazan 1313

24 Şub 1896

Pzt

1

Trabzon

Sürmene

Konak

19 Recep 1301

15 May 1884

Per

9

5 C 1302

22 Mar 1885

Paz

26

Trabzon

Sürmene

Fındıcak

7 C 1302

24 Mar 1885

Cmt

44

Trabzon

Sürmene

Fındıcak,  Öğüç Mah.

7 C 1302

24 Mar 1885

Cmt

24

Trabzon

Sürmene

Yeniay, Çifte Minare

25 Ca 1302

12 Mar 1885

Per

86

Trabzon

Sürmene

Yeniay, Kokoçlu Mah.

25 Ca 1302

12 Mar 1885

Per

41

Trabzon

Sürmene

Liman

25 C 1302

11 Nis 1885

Cmt

8

17 Ra 1304

10 Ara 1886

Cum

19

27 C 1302

13 Nis 1885

Pzt

11

25 R 1305

9 Mar 1888

Cum

2

1 Ca 1307

25 Kas 1889

Pzt

3

14 Zilhicce 1313

27 May 1896

Çar

1

Trabzon

Sürmene

Ayvadere

14 Zilhicce 1313

27 May 1896

Çar

38

10 Şevvâl 1313

24 Şub 1896

Pzt

15

Trabzon

Sürmene

Emirgan

29 Nisan 1312

29 Nisan 1895

Pzt

28

Trabzon

Akçaabat

Pulathane (çarşı)

25 Rebiyülevvel 1304

22 Ara 1886

Çar

113

27 Şaban 1304

21 May 1887

Cmt

12

12 Rebiyülevvel 1305

30 Eki 1887

Paz

10

14 Ra1305

26 Kas 1887

Cmt

27

15 C 1307

6 Şub 1890

Per

40

Şevvâl 1310

Nis/May 1893

 

22

Recep 1313

Kas/Ara 1895

 

1

19 C 1316

4 Kas 1898

Cum

9

Recep 1317

Eyl/Eki 1899

 

5

Trabzon

Akçaabat

Pulathane, Lazlar Mah.

25 Ra 1304

22 Ara 1886

Çar

21

Trabzon

Akçaabat

Kaleönü

25 Ra 1304

22 Ara 1886

Çar

40

Trabzon

Akçaabat

Sertkaya

26 Recep 1301

22 May 1884

Per

22

21 Safer 1302

10 Ara 1884

Çar

23

15 Safer 1304

15 Kas 1886

Cmt

7

29 Ra 1304

26 Ara 1886

Paz

12

27 Şaban 1304

11 May 1887

Çar

61

8 Rebiyülevvel 1305

24 Kas 1887

Per

33

17 C 1307

9 Oca 1890

Per

26

C 1307

Kas/Ara 1889

 

14

15 Şevval 1311

21 Nis 1894

Cmt

29

16 Recep 1315

10 Ara 1897

Cum

17

Trabzon

Akçaabat

Acısu

29 Rebiyülevvel 1304

26 Ara 1886

Paz

38

8 Ra 1305

24 Kas 1887

Per

8

29 Ra 1304

26 Ara 1886

Paz

30

8 Ra 1305

24 Kas 1887

Per

4

Trabzon

Akçaabat

Bozdoğan

29 Ra 1304

26 Ara 1886

Paz

27

8 Ra 1305

24 Kas 1887

Per

7

Trabzon

Akçaabat

Şinik

2 Ra 1304

29 Kas 1886

Pzt

58

Trabzon

Akçaabat

Ortaalan

2 Rebiyülahir 1304

29 Ara 1886

Çar

24

Trabzon

Akçaabat

Ambarcık

12 Ra 1305

28 Kas 1887

Pzt

19

Trabzon

Akçaabat

Erikli

2 Rebiyülahir 1304

29 Ara 1886

Çar

16

Trabzon

Akçaabat

Demirci

14 Rebiyülevvel 1305

30 Kas 1887

Çar

14

Trabzon

Akçaabat

Kavaklı

13 Ra 1305

19 Kas 1887

Sal

11

Trabzon

Akçaabat

Salacık

14 Ra 1305

20 Kas 1887

Çar

9

Trabzon

Akçaabat

Yeşiltepe

27 Safer 1306

2 Kas 1888

Cum

9

Bulgaristan

Varna

 

25 Şaban 1298

23 Tem 1881

Cmt

23

Bulgaristan

Vrevadi

Türk Arnavutluğu

7 Safer 1299

29 Ara 1881

Per

17

Bulgaristan

Rusçuk

 

17 Zilhicce 1299

30 Eki 1882

Pzt

2

Bulgaristan

Rusçuk

Vetova Köyü

13 Zilhicce 1298

6 Kas 1881

Paz

23

Bulgaristan

Silistre

Nefs-I Silistre

7 Muharrem 1299

29 Kas 1881

Sal

5

Bulgaristan

Silistre

Atmaca Köyü, Tara Mah.

22 Zilkade 1299

5 Eki 1892

Per

9

Bulgaristan 

Şumnu

(kasaba)

5 Ramazan 1299

21 Tem 1882

Cum

108

Bulgaristan 

Şumnu

Velibey Köyü Tatar Mah.

15 Zilkade 1298

9 Eki 1881

Paz

66

Bulgaristan 

Şumnu

Velibey Köyü Türk Mah.

15 Za 1298

9 Eki 1881

Paz

32

Bulgaristan 

Şumnu

Küçeci Köyü

11 Safer 1299

2 Oca 1882

Pzt

27

Bulgaristan 

Şumnu

Makak Köyü

12 Rebiyülevvel 1299

1 Şub 1882

Çar

58

Bulgaristan 

Şumnu

Bulanık Köyü

12 Ra 1299

1 Şub 1882

Çar

46

Bulgaristan 

Şumnu

Yenice Köyü, Tatar Mah.

29 Ra 1299

18 Şub 1882

Cmt

89

Bulgaristan 

Şumnu

Yenice Köyü, Türk Mah.

Muharrem 1300

Kas/Ara 1882

 

52

Bulgaristan 

Şumnu

İcik-i Sagir Köyü

Ra 1299

Oca/Şub 1882

 

16

Bulgaristan 

Şumnu

Çengel Köyü

25 Ra 1300

3 Şub 1883

Cmt

13

Bulgaristan 

Şumnu

Söğütlü, Tatar Mah.

Muharrem 1300

Kas/Ara 1882

 

8

Bulgaristan 

Şumnu

Söğütlü, Türk Mah.

6 Muharrem 1300

17 kas 1882

Cum

70

Bulgaristan 

Şumnu

Akbaba/Akağa Köyü

Muharrem 1300

Kas/Ara 1882

 

137

2 R 1300

10 Şub 1883

Cmt

52

Bulgaristan 

Şumnu

Kaykı-yı Müslim Köyü

13 Safer 1300

24 Ara 1882

Paz

12

Bulgaristan 

Şumnu

Damargöz Köyü

13 Safer 1300

24  Ara 1882

Paz

12

Bulgaristan 

Şumnu

Pamukçu Köyü

13 Safer 1300

24  Ara 1882

Paz

7

Bulgaristan 

Şumnu

Kilisecik Köyü

23 Rebiyülahir 1300

3 Mar 1883

Cmt

7

Bulgaristan 

Şumnu

Farklı köylerden

23 Rebiyülahir 1300

3 Mar 1883

Cmt

34

Bulgaristan 

Şumnu

Madara Köyü

1 Rebiyülahir 1300

9 Şub 1883

Cum

117

Bulgaristan

Yenipazar

(kasaba)

4 Rebiyülahir 1300

12 Şub 1883

Pzt

247

Selanik

Selanik

Nefs-i Selanik

9 Ramazan 1300

14 Tem 1883

Cmt

66

Selanik

Kesendire

Pazargah Nah. Eğribucak Köyü

27 Şevval 1300

31 Ağu 1883

Cum

72

Selanik

 

Zağalyor Köyü

21 Şevval 1300

25 Ağu 1883

Cmt

39

Selanik

 

Alanlı Köyü

23 Şevval 1300

27 Ağu 1883

Pzt

19

Selanik

Avrat Hisarı

Armudcu Köyü

 1300

1882/1883

 

31

Selanik

 

Karadağ Nah.

 1300

1882/1883

 

10

Selanik

Avrat Hisarı

Kılkış Köyü

11 Zilkade 1300

13 Eyl 1883

Per

70

Selanik

Avrat Hisarı

Kevke Nah. Mayadağ Köyü

29 Zilkade 1300

1 Eki 1883

Pzt

53

Selanik

Avrat Hisarı

Kevke Nah. Korniçe Köyü

2 Zilhicce 1300

4 Eyl 1883

Sal

29

İstanbul

İzmit

Kayacıbaşı

24 Zilkade 1304

14 Ağu 1887

Paz

16

İstanbul

İzmit

Kandıra

26 Zilkade 1304

16 Ağu 1887

Sal

50

22 Muharrem 1306

28 Eyl 1888

Cum

29

İstanbul

İzmit

Karasu-İncirli Köyü

24 Muharrem 1306

30 Eyl 1888

Paz

45

9 R.  1315

7 Eyl 1897

Sal

23

9 R.  1315

7 Eyl 1897

Sal

21

İstanbul

İzmit

Karasu

28 Muharrem 1306

4 Eki 1888

Per

8

 

İzmit

Karasu-Kuyumculu

28 Muharrem 1306

4 Eki 1888

Per

23

Edirne

Gümülcine

 

 

24 Şaban 1301

19 Haz 1884

Per

112

13 Zilhicce 1305

21 Ağu 1888

Sal

2

2 Zilhicce 1305

10 Ağu 1888

Cum

68

Edirne

Gümülcine

 

3 Zilhicce 1306

31 tem 1889

Çar

23

4 Ramazan 1307

24 Nis 1890

Per

13

8 Şevval 1308

17 May 1891

Paz

24

Ramazan 1308

Nis/May 1891

 

14

Edirne

Gümülcine

Yenice Kasabası

4 Zilkade 1301

26 Ağu 1884

Sal

8

Şevval 1302

Tem/Ağu 1885

 

10

11 Za 1304

1 Ağu 1887

Pzt

5

21 Zilkade 1306

19 Tem 1889

Cum

2

15 Şevval 1308

24 May 1891

Paz

1

1 Muharrem 1318

1 May 1900

Sal

14

9 C 1315

5 Kas 1897

Cum

25

Edirne

İskeçe

 

10 Zilkade 1301

1 Eyl 1884

Pzt

65

25 Şevval 1304

17 Tem 1887

Paz

7

25 Şevval 1304

17 Tem 1887

Paz

27

21 Zilhicce 1305

29 Ağu 1888

Çar

8

24 Za 1306

22 Tem 1889

Pzt

3

7 Şevval 1307

27 May 1890

Sal

2

13 Şevval 1308

22 May 1891

Cum

3

9 C 1305

22 Şub 1888

Çar

8

27 Zilhicce 1317

28 Nis 1900

Cmt

19

Edirne

 

Karağaç İskelesi

10 Muharrem 1302

30 Eki 1884

Per

9

30 Za 1305

8 Ağu 1888

Çar

8

7 Şevval 1307

27 May 1890

Sal

3

Edirne

Gümülcine

Şabhane Nah

22 Zilhicce 1301

13 Eki 1884

Pzt

36

15 Z 1306

12 Ağu 1889

Pzt

1

5 Şevval 1308

14 May 1891

Per

11

Edirne

Gümülcine

Kozluk-u Kebir Köyü

Şevval 1301

Tem/Ağu 1884

 

26

13 Zilhicce 1305

21 Ağu 1888

Sal

2

3 Şevval 1308

12 May 1891

Sal

2

Edirne

Gümülcine

Müsellim-i Sagir Köyü

18 Şevval 1304

10 Tem 1887

Paz

18

Edirne

 

Darıdere Kasabası

5 Zilkade 1304

26 Tem 1887

Sal

35

Trabzon

Samsun

 

7 Mart 1317

18 Mart 1901

Pzt

16

Selanik

Drama

Kavala

15 Muharrem 1304

14 Eki 1886

Per

20

1 Ramazan 1305

12 May 1888

Cmt

18

15 Za 1306

13 Tem 1889

Cmt

6

Selanik

Drama

Pravişte Kaz. Müştiyan Köyü

17 Muharrem 1304

16 Eki 1886

Cmt

21

29 Şaban 1305

11 May 1888

Cum

10

13 Za 1306

11 Tem 1889

Per

9

Selanik

Drama

Pravişte

10 Zilkade 1305

19 Tem 1888

Per

21

Selanik

Drama

Kasabası

13 Zilkade 1305

22 Tem 1888

Paz

33

1 Zilkade 1306

29 Haz 1889

Cmt

10

Edirne

Edirne

Dimetoka şehri

2 Muharrem 1306

8 Eyl 1888

Cmt

50

Selanik

Serez

 

5 Ramazan 1305

16 May 1888

Çar

73

Selanik

Serez

Zihne Kaz. Radelikoz Köyü

3 Ramazan 1305

14 May 1888

Pzt

33

Selanik

Serez

Zihne Kaz. Zelhova Köyü

1 Zilkade 1305

8 Ağu 1888

Per

5

TOPLAM

 

 

 

 

 

7458